Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie bevat. Cox & Co kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten en/of foutieve teksten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Cox & Co garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Cox & Co wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Op de website van Cox & Co staan links naar websites van derden. Cox & CO aanvaardt echter geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Cox & Co niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Cox & Co.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Cox & Co